Algemene voorwaarden

Voor elke reservatie via stroomhuren.be, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

ONZE ZAAK

 

Stroomhuren.be

Legeweg 137/4

8020 Oostkamp

België

 

Tel: 050 95 00 74

BTW: BE 0508 540 811

 

1. ALGEMEEN

1. Partijen verklaren expliciet akkoord te gaan met onderhavige algemene voorwaarden van EVM ELECTRICAL SOLUTIONS (verder: ‘EVM’) door ondertekening/ aanvaarding van de offerte dan wel door uitvoering van de overeenkomst, behoudens schriftelijk anders bedongen. In het geval van bijzondere voorwaarden van EVM, primeren deze op de algemene voorwaarden. Elke toepasselijkheid van enige voorwaarden van de medecontractant wordt uitgesloten.  2. EVM behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen rekening houdende met sectorale en/of (inter)nationale wijzigingen in wetgeving en/of belangrijke gebruiken in de sector. Na bekendmaking, zijn deze van toepassing op iedere navolgende overeenkomst.  3. De ongeldigheid of niet toepassing van één van de bedingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bedingen. De ongeldige bedingen worden aangepast op een wijze dat ze op geldige wijze uitwerking kunnen hebben en het dichtst aanleunen bij de wil partijen.  4. Indien de algemene voorwaarden op elektronische wijze worden bezorgd, vormen zij één geheel met de correspondentie. Vertalingen zijn op eerste verzoek verkrijgbaar, waarbij de Nederlands tekst evenwel steeds primeert.  5. Partijen verklaren dat de huidige clausules niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van de partijen weerspiegelen. Partijen erkennen tevens dat de hierbij bedongen schadevergoeding(en) evenwichtig en proportioneel zijn, rekening houdend met de eventuele gevolgen voor de ene of andere partij.  6. In die gevallen dat wettelijke bepalingen wederkerigheid vereisen, geldt m.b.t. de huidige voorwaarden een gelijkwaardige verplichting in hoofde van EVM.  6. Meldingen aan EVM gebeuren per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbewijs.

 

2. OFFERTE

1. De door EVM verstrekte adviezen, prijzen, stalen, offertes of herstellingen gebeuren volledig vrijblijvend en zonder enige verantwoordelijkheid. Offertes blijven 15 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven.  2. De prijsaanduiding geldt enkel voor het voorwerp en de hoeveelheden zoals vermeld. De opgegeven bedragen zijn exclusief btw, exclusief meerwerken, exclusies omzetbelastingen en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen. Indien het verlaagd tarief van 6% wordt weerhouden, is enkel de opdrachtgever verantwoordelijk dat het gebouw aan de voorwaarden hiertoe voldoet. 3. Behoudens schriftelijke afwijking, geldt enkel de inhoud van de bevestigde offerte of offerte waaraan uitvoering werd gegeven als bewijs van wat tussen partijen werd overeengekomen. Meerwerken kunnen door alle middelen worden bewezen en geven aanleiding tot een meerprijs overeenkomstig tarieflijst. 4. Indien de kosten van het werk aanzienlijk verhoogd worden door omstandigheden buiten de wil van EVM en/of door omstandigheden waarmee EVM ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening kon houden of behoorde te houden, kunnen de prijzen hieraan worden aangepast. EVM kan eveneens de prijs verhogen in het geval de fabrikant of leverancier haar prijzen verhoogt, of wanneer andere elementen die de prijs bepalen, zoals (niet-limitatief) onder meer belastingen, de/revaluaties, transportkosten, loon- en/of brandstofkosten, grondstof- (incl. koperkabels), energie- en verwerkingsprijzen, gewijzigd worden en zorgen voor een aanzienlijke prijsverhoging. In het geval de prijs dient te worden verhoogd – en deze aanpassing een aanzienlijke prijsverhoging teweeg zou brengen van meer dan 40 % - heeft de wederpartij-consument het recht om binnen een termijn van een 14 dagen na kennisname af te zien van de overeenkomst waarbij evenwel steeds betaling verschuldigd zal zijn van reeds uitgevoerde prestaties.  5. EVM behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren bij aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de opdrachtgever in vraag stellen. 6. Leverings-en uitvoeringstermijnen worden enkel ten indicatieven titel opgegeven en houden geen resultaatsverbintenis in. Wijzigingen aan de bestelling of opdracht leiden automatisch tot het verval van de opgegeven termijnen

 

3. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

1. De opdrachtgever die verzoekt om de facturatie op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk verbonden tot uitvoering van alle verbintenissen. 2. De opdrachten die aan EVM worden toevertrouwd, worden naar best vermogen uitgevoerd.  3. Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de zetel van EVM.  4. EVM behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst beroep te doen op een onderaannemer.5. Bestelde goederen worden vervoerd op risico en gevaar van de opdrachtgever. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of uitvoering van de opdracht gebeurt op risico van de opdrachtgever.  6. Enige verplichtingen en kosten inzake vergunningen zijn lastens de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart EVM inzake enige aanspraken hieromtrent van derden. Kosten en/of boetes ingevolge het niet-naleven hiervan zijn uitsluitend lastens de opdrachtgever.  7. Partijen komen overeen dat enkel de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het uitvoeren van, al dan niet periodieke, (her)keuring van elektrische installaties waarbij EVM er uitdrukkelijk op wijst dat het Algemeen Reglement op elektrische installaties (‘AREI’) vermeldt dat elke (belangrijke) wijziging verplicht moet worden gecontroleerd door een erkend keuringsmechanisme voorafgaandelijk aan de ingebruikname. In ieder geval kan EVM nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige wachttijden hieromtrent.  8. Partijen erkennen in het kader van een keuring van noodverlichting dat enkel de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de plaatsing van armaturen en EVM niet kan worden aangesproken voor afwijkingen t.a.v. geldende normering.  9. In het geval van werken overeenkomstig CPR-wetgeving (‘Construction Products of Regulation’ en geldende normen), staat de opdrachtgever in voor het bezorgen van de nodige informatie aan EVM, zoals de benodigde specifieke types van elektrotechnische bekabeling en materiaal. Indien halogeenvrije kabels/materialen nodig zijn, zal EVM steeds gebruik maken van de types in stock.  10. Indien door EVM werken moeten worden uitgevoerd aan bestaande installaties, moet de ruimte door de opdrachtgever vrij en ter beschikking worden aangeboden. In ieder geval kan EVM nooit worden aangesproken inzake, al dan niet zichtbare, reeds bestaande aansluitingen in aftakdozen, contactdozen en schakelaars.  11. Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtgever voorziet in deugdelijk materiaal (vb. hoogtewerker) in functie van uitvoering van de werken, waarbij EVM evenwel niet kan worden aangesproken voor enige vertragingen ingevolge defect of niet goede werking van het door de opdrachtgever voorziene materiaal.  12. Partijen gaan akkoord dat indien EVM, in het kader van de uitvoering van de opdracht, contact dient op te nemen met FLUVIUS, een telecomoperator of een energiecontract dient op te maken, EVM handelt in naam en voor rekening van de opdrachtgever.  13. Keuringsverslagen worden pas overhandigd na volledige betaling.

 

4. VERHUREN MATERIAAL

1. Bij verhuring komen partijen overeen dat de opdrachtgever de gehuurde goederen uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor deze worden verhuurd. Het is de opdrachtgever nooit toegelaten enige wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde goed.  De opdrachtgever verbindt zich ertoe de gehuurde goederen te behandelen als een voorzichtig en redelijk persoon en in dezelfde staat als bij ontvangst terug te bezorgen.  2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade (inclusief schade aan derden) door of ten gevolge van gebruik van de gehuurde goederen, behoudens bij reeds aanwezige gebreken of normale slijtage.  3. Enige onregelmatigheden of schade aan het gehuurde goed moet onmiddellijk bij ontvangst en uiterlijk binnen de 48 uren na ontvangst/afhaling en vóór ingebruikname aan EVM worden gemeld.  4. Enkel de opdrachtgever is aansprakelijk voor de bewaring van het goed tijdens de huurperiode.

 

5. KLACHTEN – AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIE

1. De oplevering vindt plaats op het ogenblik dat EVM de werken heeft voltooid en ten laatste op het moment van overmaken van de laatste staat. Eventuele bemerkingen of klachten moeten gezien de specifieke activiteit van EVM worden gemeld binnen de 8 dagen na oplevering. Bij gebreke hieraan worden de werken geacht te zijn aanvaard en kan EVM niet meer worden aangesproken voor zichtbare gebreken. De werken worden in elk geval geacht aanvaard te zijn bij ingebruikname of voortzetting van werken door een derde-aannemer.  2. Verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling worden gemeld aan EVM én in ieder geval voor ondernemingen binnen een termijn van een jaar en voor particuleren binnen een termijn van drie jaar na levering.  3.De aansprakelijkheidsbeperkingen in hoofde van de leverancier en fabrikant gelden eveneens in hoofde van EVM. EVM is niet aansprakelijk voor onjuiste of gebrekkige technische specificaties verstrekt door de fabrikant, leverancier of derden. 4. Bij elke bewerking uitgevoerd door de opdrachtgever of een willekeurige derde, vervalt automatisch de aansprakelijkheid en garantie in hoofde van EVM.  5. EVM kan niet worden aangesproken inzake uitwendige beïnvloedingsfactoren. Deze moeten steeds door de klant zelf worden bekeken met een preventieadviseur.  6. De aansprakelijkheid van EVM is steeds beperkt tot het herstellen en/of op eigen kosten vervangen van de gebreken, zijnde de materiaalkost, zonder enige verdere vergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Bij onmogelijkheid tot vervanging is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximum het bedrag dat de verzekering vergoedt en bij niet dekking tot het bedrag van de gefactureerde bedragen.  7. EVM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden, gederfde winst en gemiste besparingen daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld.  8. Gevallen van overmacht, waaronder staking, lock-out, brand, plotse of tijdelijke overheidsmaatregelen, epidemie, pandemie, terroristische dreiging, machinebreuk, boycot, rampen, cyberaanval, uitzonderlijke weersomstandigheden, uitvallen van stroom of digitale voorzieningen, abnormale prijsverhogingen, bij EVM of haar leveranciers rechtvaardigen elke vertraging in de uitvoering zelfs voor leveringen die bij bijzondere contractuele bepaling onderworpen zijn aan schadevergoeding en ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid voor het niet uitvoeren van onze verplichtingen.

 

6. BETALING - WANPRESTATIE

1. EVM behoudt zich het recht voor om voorschot- en tussentijdse facturen op te maken.  2. De facturen zijn contant, netto en zonder korting betaalbaar op de zetel of door overschrijving. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zijnde 30 dagen na uitgifte van de factuur, zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 8 % per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een min. van 125,00 EUR en een max. van 3.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze verhoging belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten.  3. De niet-betaling van één factuur brengt de opeisbaarheid van alle andere facturen met zich mee.  4. Bij niet-betaling behoudt EVM zich het recht voor de uitvoering van verdere prestaties met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op te schorten.

 

7. EINDE OVEREENKOMST

1. De opdrachtgever beschikt over de mogelijkheid om de bestelling/opdracht zonder gegronde reden te verbreken alvorens de uitvoering werd gestart, mits betaling van een forfaitaire vergoeding van 20% van de totaalprijs.  2. Bij verbreking door de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal de opdrachtgever vergoeding verschuldigd zijn voor de uitgevoerde prestaties en reeds aangekochte materialen, verhoogd met 30 % van de totale prijs.  3. In het geval van bijzondere vereisten/maatwerk is bij verbreking steeds integrale betaling verschuldigd.  4. Bij ernstige of blijvende wanprestatie behoudt EVM zich het recht voor om, via aangetekend schrijven en na vergeefse ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever is van rechtswege gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de totaalprijs.  5. Iedere partij beschikt over het recht om de overeenkomst, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien en zodra die andere partij (a) in staat van faillissement wordt verklaard, een schuldenregeling of reorganisatieprocedure wordt opgestart, een aanvraag tot bewindvoering aanhangig is gemaakt of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest; (b) in staat van vereffening verkeert of wordt ontbonden, behoudens voor zover dit gebeurt in het kader van een interne reorganisatie; (c) op (een deel van) de in het kader van de overeenkomst door of namens de andere partij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de geleverde materialen en goederen, zelfs wanneer deze worden verwerkt of gebruikt, eigendom blijven van EVM tot volledige betaling van de prijs, kosten en taksen. . De opdrachtgever verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de goederen niet te verwerken, te vervreemden of als zekerheid te geven zolang zij eigendom zijn van EVM. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende koopprijs in de plaats van de geleverde goederen.  2. Het risico komt echter ten laste van de koper/opdrachtgever vanaf de levering, die er de bewaarder van is en die aansprakelijk zal zijn voor om het even welke schuld en niettegenstaande tenietgaan wegens diestal, storm, brand,…

 

9. INTELLECTUELE RECHTEN

Alle plannen, tekeningen en ontwerpen zijn en blijven eigendom van EVM.  Deze mogen niet worden aangewend, gekopieerd, e.d.m. zonder schriftelijk toestemming. Per inbreuk is een schadevergoeding van 2.000,00 EUR verschuldigd, meer de vergoedende intrest aan de conventionele intrestvoet van 8% vanaf datum ingebrekestelling, onverminderd het recht in hoofde van EVM om de werkelijke schade aan te tonen.

 

10. GEGEVENSBESCHERMING

EVM verzamelt en verwerkt de gegevens van de opdrachtgever enkel in het kader van de uitvoering en opvolging van de opdracht/overeenkomst en om facturatie, administratieve en/of boekhoudkundige redenen. EVM verwijst hieromtrent naar de privacyverklaring op haar website. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen en kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met EVM.

 

11. BETWISTINGEN

De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Ten aanzien van consumenten is enkel de rechtbank bevoegd die wordt aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en°4 Ger.W Ten aanzien van ondernemingen vallen alle geschillen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van EVM.